Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Harmonie St. Walburga hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil het bestuur heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Harmonie St. Walburga houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Harmonie St. Walburga verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bij een minderjarig lid kunnen ook persoonsgegevens, zoals hierboven vermeldt, van de wettelijk vertegenwoordiger worden gevraagd en verwerkt.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens van verenigingsleden, instructeurs en sponsoren worden door het secretariaat en de financiële administratie (penningmeester) van Harmonie St. Walburga verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden (ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten);
– Voor verenigingsleden het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst inclusief de bruikleenovereenkomst aangaande het instrument en uniform;
– Voor sponsoren het uitvoering geven aan de donateursovereenkomst met daarbij het geven van naamsbekendheid aan sponsor via de website;
– Voor dirigent en/of instructeur het uitvoering geven aan de betreffende overeenkomst.

U heeft het recht om gegevens niet aan te leveren aan de vereniging. Het niet aanleveren kan betekenen dat er geen volledige uitvoering kan plaatsvinden van de diensten die Harmonie St. Walburga aanbiedt. Doet dit zich voor dan zal het bestuur in contact treden met u en kijken naar een passende oplossing.

Media
De website www.walburga.nl heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van jonge websitebezoekers. Indien de websitebezoeker jonger is dan 16 jaar dienen ze toestemming te verkrijgen van de wettelijk vertegenwoordiger. Helaas, is voor Harmonie St. Walburga deze leeftijdsgrens niet controleerbaar. Daarom vragen wij de wettelijk vertegenwoordiger betrokken te blijven bij de onlineactiviteiten die plaatsvinden op of via de website www.walburga.nl

Op onze website worden foto’s en video’s verzameld van activiteiten die plaatsvinden bij of via Harmonie St. Walburga. Het kan zijn dat u of een bij u horende minderjarige op één van deze foto’s zichtbaar is. Mocht u daartegen bezwaar hebben, dan kunt u een aanvraag doen tot verwijderen van deze mediabestanden dan wel het onherkenbaar maken van uzelf of de minderjarige. Voor de minderjarige kan enkel de wettelijk vertegenwoordiger hiervoor bezwaar maken.

Naast de website van Harmonie St. Walburga is er ook een Facebook- en Instagrampagina. Ook op deze pagina’s kunnen mediabestanden gepubliceerd worden. Hierbij geldt hetzelfde als hierboven beschreven voor de website.

Het bezwaar maken tegen de mediabestanden kan via secretaris@walburga.nl.

Gegevens inzien, aanpassen, delen te beëindigen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens of die van een minderjarige waarvan u de wettelijke vertegenwoordiger bent in te zien, te corrigeren, delen te beëindigen of te laten verwijderen. Hiervoor dient u een verzoek in te dienen. Dat kan door het sturen van een e-mail naar secretaris@walburga.nl. Vermeld in deze e-mail het verzoek en daarbij uw telefoonnummer. De verwerker van deze aanvraag zal, alvorens de verwerking plaatsvindt, binnen twee weken contact opnemen met de melder om te verifiëren of de aanvraag daadwerkelijk van diegene afkwam. Dit ter bescherming van de privacy.

Wij kunnen uw persoonsgegevens niet verwijderen indien:
– U een lidmaatschaps- of sponsorovereenkomst bent aangegaan met Harmonie St. Walburga en deze overeenkomst nog actief is;
– U een lidmaatschaps- of sponsorovereenkomst met Harmonie St. Walburga heeft opgezegd, maar nog niet voldaan is aan de financiële verplichtingen.
Bovenstaande is ook van toepassing op instructeurs/ dirigent.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de werkzaamheden van de harmonie. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Vaststelling van de bondscontributie door de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
Indien het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen noodzakelijk is, maken wij met deze partijen (verwerkers) afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit leggen wij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, die gevestigd zijn buiten de EU. Ook slaan wij geen persoonsgegevens op bij partijen, die buiten Europa zijn gevestigd; de z.g. opslag van gegevens in de cloud.

Gegevensbewaring
Harmonie St. Walburga bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om tot goede uitvoer van de vereniging te komen.
Tot maximaal 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap, sponsorovereenkomst of andere overeenkomst.

Beveiliging
Mocht u als lid of als wettelijk vertegenwoordiger de indruk krijgen dat er niet afdoende wordt omgegaan met uw persoonsgegevens dan vernemen wij dat graag via secretaris@walburga.nl of neem contact op met één van de bestuursleden.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen, opmerkingen of bent u het niet eens met de gegevensverwerking, vastlegging of andere zaken die spelen rondom uw persoonsgegevens? Laat het ons weten.
Secretariaat Harmonie St. Walburga,
p/a Westrand 102, 6225 AV Maastricht
tel. 043 – 3622066.
E-mail: secretaris@walburga.nl
Internet: www.walburga.nl